Các hình thức kế toán

hinh thuc ke toan

Nguyên tắc, đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung Đặc trưng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung: Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào sổ Nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và theo nội dung kinh tế (định khoản kế toán) của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. Hình thức kế toán Nhật ký » Xem chi tiết …

Quy định lập báo cáo tài chính

lap bao cao tai chinh

Báo cáo tài chính giữa năm và niên độ của các doanh nghiệp. Các nội dung cần báo cáo tài chính trong doanh nghiệp §  Tài sản. §  Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. §  Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác. §  Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh. §  Thuế và các khoản nộp Nhà nước. §  Tài sản khác có liên quan đến đơn vị kế toán. §  Các luồng tiền. Các doanh nghiệp còn phải cung cấp đầy đủ các thông tin khác trong “Bản thuyết » Xem chi tiết …